Zapraszamy na nasze konto FB SPZOZMSWIALODZ

A A+ A++

powrót 09/08/2018

Sza­now­ni Państwo,

Znalezione obrazy dla zapytania logo fb

Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia i polu­bie­nia nas na Face­bo­oku — SPZOZMSWIALODZ.
Na naszym kon­cie będzie­my publi­ko­wać aktu­al­no­ści z życia szpi­ta­la, zdję­cia oraz ofer­ty pracy.

Ser­decz­nie zapraszamy.