Diagnostyka Punkt pobrań

A A+ A++


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych

 

tel. 42 634 12 00 

UWAGA:

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ORGANIZACJĄ PUNKTU POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH:

 

LOKALIZACJA:
Punkt Pobrań Mate­ria­łu do Badań Labo­ra­to­ryj­nych znaj­du­je się w budyn­ku szpi­ta­la na pozio­mie I naprze­ciw­ko porad­ni zdro­wia psychicznego.

CZAS PRACY:
Punkt Pobrań czyn­ny w dni robo­cze w godzi­nach 7.30–14.30.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

PRZED WEJŚCIEM DO PUNKTU POBRAŃ nale­ży zało­żyć masecz­kę zasła­nia­jąc usta i nos oraz zde­zyn­fe­ko­wać ręce.

W PUNKCIE POBRAŃ może prze­by­wać max. 9 osób.

DO REJESTRACJI nale­ży pod­cho­dzić pojedynczo.

Do CZĘŚCI ZABIEGOWEJ moż­na wejść po usły­sze­niu zapro­sze­nia. Na pobra­nie krwi mogą wejść jed­no­cze­śnie 2 oso­by. Po każ­dym zabie­gu nastę­pu­je dezyn­fek­cja stanowisk.

 

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ:

Wyni­ki badań pacjen­tów POZ i indy­wi­du­al­nych moż­na odebrać 

w Punk­cie Pobrań w godz. 10–14.30,

a na życze­nie pacjen­ta będą dostęp­ne w godzi­nach popo­łu­dnio­wych w Reje­stra­cji Cen­tral­nej w opi­sa­nej zamknię­tej koper­cie – po uprzed­nim usta­le­niu przez pacjenta 

w Punk­cie Pobrań daty odbioru. 

Wyni­ki badań pacjen­tów Porad­ni Spe­cja­li­stycz­nych są prze­ka­zy­wa­ne do Reje­stra­cji Centralnej.

 

INFORMACJA DLA PACJENTA

Zasa­dy odbio­ru wyni­ków badań laboratoryjnych:

Wyni­ki badań labo­ra­to­ryj­nych, sta­no­wią doku­men­ta­cję medycz­ną i postę­po­wa­nie odby­wa się zgod­nie z wyma­ga­nia­mi Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia z dnia 21 grud­nia 2010 r. w spra­wie rodza­jów i zakre­su doku­men­ta­cji medycz­nej oraz spo­so­bu jej prze­twa­rza­nia, usta­wy o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta z dnia 6 listo­pa­da 2008r. oraz usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r.

W związ­ku z powyż­szym, wyda­wa­nie wyni­ków badań labo­ra­to­ryj­nych moż­li­we jest jedynie
za oka­za­niem doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość lub na pod­sta­wie upo­waż­nie­nia (w przy­pad­ku odbio­ru wyni­ku przez oso­bę trze­cią — doty­czy Pacjen­tów kie­ro­wa­nych na bada­nia przez leka­rzy POZ oraz Pacjen­tów indy­wi­du­al­nych. Wyni­ki badań zle­co­nych przez leka­rzy Porad­ni Spe­cja­li­stycz­nych są dołą­cza­ne bez­po­śred­nio do doku­men­ta­cji medycz­nej Pacjentów).

Czas ocze­ki­wa­nia na wyni­ki jest uza­leż­nio­ny od rodza­ju wyko­ny­wa­ne­go bada­nia. Pacjent w momen­cie pobie­ra­nia mate­ria­łu do bada­nia infor­mo­wa­ny jest o przy­bli­żo­nym cza­sie ocze­ki­wa­nia na wynik.

Moż­li­we jest prze­ka­zy­wa­nie tele­fo­nicz­ne wyni­ków badań pacjen­tom ambu­la­to­ryj­nym w przypadku:

  • Badań sta­łych — wskaź­ni­ka INR.
  • Wyni­ków badań Pacjen­tów leczo­nych w ramach wizyt domowych.

Poda­nie wyni­ku bada­nia przez tele­fon obwa­ro­wa­ne jest speł­nie­niem poniż­szych zasad:

  • Pacjent musi zgło­sić potrze­bę prze­ka­za­nia wyni­ku przed reje­stra­cją badania.
  • Przed poda­niem wyni­ku bada­nia przez tele­fon pacjent musi podać: imię i nazwi­sko, datę, nazwę bada­nia oraz 10-cyfro­wy kod, otrzy­ma­ny przy reje­stra­cji badania.

 

Pli­ki do pobrania

Wzór upo­waż­nie­nia do odbio­ru wyników

Przy­go­to­wa­nie do badań laboratoryjnych