Prawa pacjenta

A A+ A++

 

Peł­no­moc­nik Dyrek­to­ra ds. Prze­strze­ga­nia Praw Pacjenta

 

Pani Jolan­ta Wójcik

tel. 42 634 11 86 (Dział Doku­men­ta­cji i Sta­ty­sty­ki Medycznej)

 

Skar­gi i wnio­ski przyj­mo­wa­ne są w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w :

  1. Kan­ce­la­rii (od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 08:00–15:35),
  2. Cen­tral­nej Reje­stra­cji (od ponie­dział­ku do czwart­ku w godzi­nach 7:00–18:00, w pią­tek od 7:00 — 15:00).

Jed­no­cze­śnie SP ZOZ MSWiA w Łodzi uprzej­mie infor­mu­je, iż skar­gi moż­na skła­dać do  Peł­no­moc­ni­ka Dyrek­to­ra ds. Praw Pacjen­ta, któ­ry przyj­mu­je inte­re­san­tów do ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 07:30 do 14:30.

Dyrek­tor SP ZOZ MSWiA w Łodzi przyj­mu­je inte­re­san­tów w spra­wach skarg i wnio­sków w każ­dy czwar­tek pomię­dzy godzi­ną 13:00–14:00 po wcze­śniej­szym umó­wie­niu spotkania.

Stro­na inter­ne­to­wa Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta: www.rpp.gov.pl  

Pli­ki infor­ma­cyj­ne do pobrania

Kar­ta praw pacjen­ta MSWiA.

Regu­la­min Odwie­dzin Pacjentów.

 

PRAWA PACJENTA SKRÓCONE