Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 r.

A A+ A++

powrót 27/09/2017

W razie nagłe­go pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia, pacjent, bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia, może sko­rzy­stać z pomo­cy w każ­dej porad­ni noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki zdro­wot­nej, tam, gdzie ma najbliżej. 

Jeśli koniecz­na jest wizy­ta domo­wa leka­rza lub pie­lę­gniar­ki moż­na ją umó­wić tele­fo­nicz­nie. Wizy­tę domo­wą leka­rza lub pie­lę­gniar­ki moż­na umó­wić tyl­ko w porad­ni noc­nej pomo­cy znaj­du­ją­cej się na obsza­rze, w któ­rym prze­by­wa­my lub mieszkamy.

Ze świad­czeń noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki zdro­wot­nej nale­ży korzy­stać w przy­pad­ku nagłe­go zacho­ro­wa­nia lub nagłe­go pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia, a tak­że w związ­ku z potrze­bą zacho­wa­nia cią­gło­ści leczenia.

Od 1 paź­dzier­ni­ka noc­nej pomo­cy udzie­lą porad­nie noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki zdro­wot­nej zor­ga­ni­zo­wa­ne przez szpi­ta­le, któ­re są w sie­ci szpi­ta­li. Udzie­lą pomo­cy  — tak jak dotąd — od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 18–8 dnia następ­ne­go oraz cało­do­bo­wo w sobo­ty, nie­dzie­le i inne dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy. Sprawdź, gdzie uzy­skasz pomoc!

Infor­ma­cja dla pacjen­tów codzien­nie godz. 8–20. Od 29.9 do 16.10 całodobowo!

  • 801 002 275 — dla tele­fo­nów stacjonarnych
  • 42 299 92 75 — dla tele­fo­nów komór­ko­wych i z zagranicy

Od 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. od godzi­ny 8 rano noc­ną pomoc realizują

LISTA JEDNOSTEK

Ulot­ka NFZ