O nas Certyfikaty / Nagrody

A A+ A++

CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Szpi­tal w ostat­nich latach, był wie­lo­krot­nie wyróż­nia­ny sze­re­giem nagród i cer­ty­fi­ka­tów w uzna­niu dzia­łal­no­ści zarząd­czej, finan­so­wej, jak rów­nież medycz­nej. Były to:

2019

Nagro­da OSOZ (Ogól­no­pol­ski Sys­tem Ochro­ny Zdro­wia) dla Dyrek­to­ra SP ZOZ MSWiA w Łodzi — Bry­lan­to­wy Lider Ochro­ny Zdro­wia 2019

Ran­king Szpi­ta­li 2019 — 11 miej­sce w kate­go­rii szpi­ta­li zabie­go­wych, wie­lo­spe­cja­li­stycz­nych i onko­lo­gicz­nych w Polsce

         — 2 miej­sce w kate­go­rii Sieć — szpi­ta­le ogólnopolskie

         — 2 miej­sce w kate­go­rii Naj­lep­szy Szpi­tal w Woje­wódz­twie Łódzkim

2018

Cer­ty­fi­kat Akre­dy­ta­cyj­ny Mini­stra Zdrowia

Cer­ty­fi­kat udzia­łu w kam­pa­nii „Two­ja Krew, Moje Życie”

Ran­king Szpi­ta­li 2018 — II miej­sce w kate­go­rii Naj­lep­szy Szpi­tal w Woje­wódz­twie Łódzkim

2017

Cer­ty­fi­kat udzia­łu w kam­pa­nii „Two­ja Krew, Moje Życie”

Cer­ty­fi­kat Bez­piecz­na Instytucja

2016

Wyróż­nie­nie w ran­kin­gu Bez­piecz­ny Szpi­tal 2015
Nomi­na­cja — Wyróż­nie­nie w ple­bi­scy­cie Suk­ces Roku 2015 w Ochro­nie Zdro­wia w kategoriach:
• Lider Roku 2015 – Inno­wa­cyj­ny Szpital
• Mene­dżer Roku 2015 – Pla­ców­ki Publiczne

2015

Cer­ty­fi­kat – Wyso­ka Jakość w Ochro­nie Zdrowia
dla Dyrek­to­ra „Laur Nowoczesności”
Cer­ty­fi­kat ISO Śro­do­wi­sko­we według nor­my ISO 14001:2004
Cer­ty­fi­kat ISO Bez­pie­czeń­stwo i Higie­na Pra­cy wg nor­my OHSAS 18001:2007
Wyróż­nie­nie Bez­piecz­ny Szpi­tal 2014

2014

Cer­ty­fi­kat Akre­dy­ta­cyj­ny Mini­stra Zdro­wia – na wyso­kim 91% pozio­mie dla szpi­ta­li wielospecjalistycznych

2013

Spe­cjal­na Nagro­da Gospo­dar­cza Woje­wódz­twa Łódzkiego
dla Dyrek­to­ra Sta­tu­et­ka WIZJONER ROKU 2013 na Euro­pej­skim Forum Eko­no­micz­nym w Sopo­cie i tytuł Mene­dżer Roku Buisness Cen­ter Club

2011

Euro­Cer­ty­fi­kat 2011 w kat. „Wia­ry­god­no­ści Instytucji”
Euro­Cer­ty­fi­kat 2011 w kat. „Zarzą­dza­nia Instytucją”
Cer­ty­fi­kat „Szpi­tal bez bólu”

2010

Cer­ty­fi­kat Wia­ry­god­no­ści Biznesowej
Cer­ty­fi­kat ISO 9001:2008

2010

Sta­tu­et­ka LIDERA OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 2009

 

Certyfikaty do pobrania

 Certyfikat "Szpital bez bólu"