Oddziały

A A+ A++

 

Izba Przy­jęć »
Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych  z Pod­od­dzia­łem  Reu­ma­to­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Endo­kry­no­lo­gii i Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Kardiologii »
Oddział Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej »
Oddział Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej i Rekon­struk­cyj­nej z Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Chemioterapii »
Oddział Chi­rur­gii Naczy­nio­wej i Ogólnej »
OIOM »
Oddział Gine­ko­lo­gicz­ny »
Oddział Uro­lo­gicz­ny »
Oddział Oku­li­stycz­ny »
Oddział Oto­la­ryn­go­lo­gicz­ny »