Oddziały

A A+ A++

 

Izba Przy­jęć »
Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych z Pod­od­dzia­łem Endo­kry­no­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Cho­rób Meta­bo­licz­nych »

Samo­dziel­ny Pod­od­dział Kar­dio­lo­gii »
Oddział Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej »
 Oddział Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej z Pod­od­dzia­łem Chi­rur­gii Ogólnej »

Oddział Che­mio­te­ra­pii
Oddział Chi­rur­gii Naczy­nio­wej i Angiologii»
OIOM »
Oddział Gine­ko­lo­gicz­ny »
Oddział Uro­lo­gii i Uro­lo­gii Onkologicznej »
Oddział Oku­li­stycz­ny »
Oddział Oto­la­ryn­go­lo­gicz­ny »