Diagnostyka Radiologia

A A+ A++

 

Zakład Radiologii

Bada­nia pla­no­wa­ne wyko­ny­wa­ne w usta­lo­nym przez Reje­stra­cję terminie.

Ter­min bada­nia moż­na wyzna­czyć oso­bi­ście na miej­scu bądź tele­fo­nicz­nie w godzinach:

pon 8:00 – 15:00

wt 8:00 – 15:00

śr 8:00 – 17:00

czw 8:00 – 15:00

pt 8:00 – 15.00

tel. reje­stra­cja 42 634 11 83

Bada­nia RTG, MMG oraz TK wyko­ny­wa­ne są na pod­sta­wie skie­ro­wań od lekarzy:

- z oddzia­łów szpitalnych

- POZ

- Izby Przyjęć

- porad­ni spe­cja­li­stycz­nych SP ZOZ MSWiA w Łodzi

- na pod­sta­wie skie­ro­wań z jed­no­stek, z któ­ry­mi pod­pi­sa­na jest umowa

Skie­ro­wa­nia z jed­no­stek, z któ­ry­mi nie posia­da­my pod­pi­sa­nej umo­wy moż­li­we są do zre­ali­zo­wa­nia odpłatnie.

Odbiór wyników badań: 

RTG ogól­no­dia­gno­stycz­ne — do 2 dni robo­czych od wyko­na­nia badania

TK — do 15 dni robo­czych od wyko­na­nia badania

Mam­mo­gra­fia — do 15 dni robo­czych od wyko­na­nia badania

Bada­nia typu CITO:

TK – do 7 dni od wyko­na­nia badania

Mam­mo­gra­fia — do 7 dni od wyko­na­nia badania

 

Wyni­kiem bada­nia jest opis w for­mie papie­ro­wej + pły­ta CD z dany­mi obrazowymi.

 Wyni­ki moż­na odbie­rać oso­bi­ście, bądź upo­waż­nić do odbio­ru inną osobę.

Załącz­nik – wzór upo­waż­nie­nia do odbio­ru wyni­ków badań (do pobrania)

 

Wyni­ki wyda­wa­ne są jedy­nie za oka­za­niem ory­gi­nal­ne­go doku­men­tu toż­sa­mo­ści (DOWÓD OSOBISTY) bądź inne­go doku­men­tu ze zdję­ciem i nume­rem PESEL. Oso­ba upo­waż­nio­na do odbio­ru wyni­ków inne­go Pacjen­ta musi oka­zać wła­sny DOWÓD OSOBISTY (bądź inny doku­ment ze zdję­ciem i nr PESEL) oraz upo­waż­nie­nie do odbio­ru wyni­ków pod­pi­sa­ne przez Pacjen­ta, któ­re­go doty­czą wyniki.

 

Na wypo­sa­że­niu Zakła­du Radio­lo­gii znaj­du­ją się: dwa apa­ra­ty do rent­ge­no­dia­gno­sty­ki ogól­nej, apa­rat do mam­mo­gra­fii, oraz tomo­graf kom­pu­te­ro­wy 80 rzę­do­wy — zaku­pio­ny w 2015 roku.

Zapis badań obra­zo­wych reje­stro­wa­ny jest w for­mie cyfro­wej (DICOM).

 

Skie­ro­wa­nia od leka­rzy z SP ZOZ MSWiA w Łodzi zawie­ra­ją dokład­ne infor­ma­cje o bada­niach (spo­so­by wyko­na­nia). W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści Pacjent otrzy­mu­je infor­ma­cje od leka­rza kierującego.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat przy­go­to­wa­nia do bada­nia Pacjent otrzy­mu­je pod­czas wyzna­cza­nia ter­mi­nu badania.

 

Pli­ki do pobrania

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ OBRAZOWYCH