Przetargi-2021

A A+ A++

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2021 (postępowania zakończone)

Kon­takt:

Tele­fon: 42 634 12 70,
 e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Link do plat­for­my zaku­po­wej eZa­ma­wia­ją­cy

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 1
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 2
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 3
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 4 
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 5
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 6
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 7

Plan 2021

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 8
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 9
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 10
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 11
Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 12

 

Postę­po­wa­nia 2021 (zakoń­czo­ne):

 


24.02.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa mate­ria­łów i pro­duk­tów medycz­nych — nr spra­wy 1/D/21. Link do do plat­for­my, na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


14.04.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie unij­ne — usłu­ga odbio­ru, wywo­zu i uty­li­za­cji odpa­dów medycz­nych i nie­bez­piecz­nych — nr spra­wy 2/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie  link.


21.04.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji kla­sycz­nych — nr spra­wy 3/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie  link.


22.04.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa pro­duk­tów lecz­ni­czych z zakre­su che­mio­te­ra­pii — nr spra­wy 5/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


28.04 2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa leków do pro­gra­mów leko­wych — nr spra­wy 4/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


05.05.2021 — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE  Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa 2 szt cyfro­wych apa­ra­tów RTG z zawie­sze­niem sufi­to­wym — nr spra­wy 6/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


18.05.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — nad­zór autor­ski i usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP — nr spra­wy 7/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


19.05.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa endo­pro­tez sta­wu kola­no­we­go, sta­wu bio­dro­we­go — nr spra­wy 8/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


31.05.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa łóżek szpi­tal­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 10/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


07.06.2021 — ZAKOŃCZONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — nad­zór autor­ski i usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP — nr spra­wy 11/U/21.Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


16.06.2021r ‑ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Prze­bu­do­wa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 9/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


25.06.2021 — ZAKOŃCZONE Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa 2 szt.  apa­ra­tów RTG  — nr spra­wy 12/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


30.06.2021r — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na pozio­mie 0 w Budyn­ku A  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 13/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


14.07.2021r  — ZAKOŃCZONE Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy leków z pro­gra­mów leko­wych — dogryw­ka . Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


14.07.2021 — ZAKOŃCZONE Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa leków oraz implan­tów orto­pe­dycz­nych. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


21.07.2021r — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE  Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na pozio­mie 0 w Budyn­ku A  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 13/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


22.07.2021r.  — ZAKOŃCZONE Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eks­plo­ata­cyj­nych do dru­ka­rek — nr spra­wy 18/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest  postę­po­wa­nie — link.


30.07.2021r. — ZAKOŃCZONE Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa leków, pły­nów infu­zyj­nych oraz pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia doje­li­to­we­go i poza­je­li­to­we­go   — nr spra­wy 16/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


03.08.2021r. — ZAKOŃCZONE Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa odczyn­ni­ków do iden­ty­fi­ka­cji drob­no­ustro­jów meto­dą PCR wraz z dzier­ża­wą ana­li­za­to­ra  — nr spra­wy 17/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest  postę­po­wa­nie —  link.


10.08.2021r.  — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na pozio­mie 0 w Budyn­ku A  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 13B/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.  


10.08.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Prze­bu­do­wa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 9A/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


03.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — nr spra­wy 20/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


17.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Suk­ce­syw­ne dosta­wy socze­wek wewnątrz­gał­ko­wych wraz z dzier­ża­wą bio­me­tru optycz­ne­go oraz z sys­te­mem wspie­ra­ją­cym pra­cę chi­rur­ga w zakre­sie kal­ku­la­cji i wsz­cze­pia­nia socze­wek wewnątrz­gał­ko­wych — nr spra­wy 21/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


20.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy mate­ria­łów opa­trun­ko­wych i mate­ria­łów do ste­ry­li­za­cji — nr spra­wy 22/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


30.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy odczyn­ni­ków i mate­ria­łów pomoc­ni­czych do ana­li­za­to­rów para­me­trów kry­tycz­nych — nr spra­wy 24/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


06.10.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu dla potrzeb Pra­cow­ni elek­tro­fi­zjo­lo­gii — nr spra­wy 23/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


08.10.2021r. ‑ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu medycz­ne­go na potrze­by Oddzia­łu Uro­lo­gii- nr spra­wy 26/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


11.10.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji kla­sycz­nych (dogryw­ka)  — nr spra­wy 25/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie link.


05.11.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy gazów medycz­nych i tech­nicz­nych wraz z dzier­ża­wą butli i zbior­ni­ka na tlen cie­kły medycz­ny  — nr spra­wy 27/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


08.11.2021r.- ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Zakup i dosta­wa cen­tra­li moni­to­ru­ją­cej wraz z moni­to­ra­mi kar­dio­lo­gicz­ny­mi dla Samo­dziel­ne­go Pod­od­dzia­łu Kar­dio­lo­gii — nr spra­wy 28/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


10.11.2021r. — ZAKOŃCZONE-UNIEWAŻNIONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa apa­ra­tów USG na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 29/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


25.11.2021r- ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa apa­ra­tów USG na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 34/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


19.11.2021r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — dogryw­ka — nr spra­wy 31//D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie - link.


25.11.2021r- ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa pro­duk­tów lecz­ni­czych z zakre­su che­mio­te­ra­pii (uzu­peł­nie­nie)- nr spra­wy 30/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


29.11.2021r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa mate­ria­łów szew­nych- nr spra­wy 33/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


08.12.2021r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów technicznych/kalibracji/legalizacji/wzorcowania/walidacji sprzę­tu medycz­ne­go — nr spra­wy 32/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


10.12.2021r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku dla potrzeb Pra­cow­ni leku cyto­sta­tycz­ne­go — nr spra­wy 36/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


Archi­wum:

Archi­wum 2020
Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013