Przetargi-2017

A A+ A++

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi 2017r.

plan zamó­wień 2017


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa środ­ków dezynfekcyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  dezyn­fek­cja 2017  28.12.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  03.01.2018
 infor­ma­cja z otwarcia  09.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  17.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku oraz bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ:  jed­no­ra­zów­ka 2017 dogrywka  22.12.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  02.01.2018
 infor­ma­cja z otwarcia  05.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  18.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa Apa­ra­tu RTG pan­to­mo­gra­fu z tomo­gra­fem oraz cefa­lo­me­trią wraz z wewnętrz­no­ust­nym ska­ne­rem płytek
Ogło­sze­nie, SIWZ:  pan­to­mo­graf  28.11.2017
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwar­cia ofert  06.12.2017
   
Wyni­ki  wyni­ki  04.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ:  leki  21.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  22.11.2017
 pyta­nia 2  23.11.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 30.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  13.12.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa łóżek bariatrycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  łóż­ka  17.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  22.11.2017
 pyta­nia 2  22.11.2017
pyta­nia 3 22.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 27.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki’  29.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa wypo­sa­że­nia hybry­do­wej sali operacyjnej
Ogło­sze­nie, SIWZ:  wypo­sa­ze­nie  13.11.2017
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwar­cia ofert  21.11.2017
   
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leku cytostatycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  lek cyto  10.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  14.11.2017
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  20.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  29.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa Respiratorów
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Respi­ra­to­ry  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwar­cia ofert  17.11.2017
   
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa wypo­sa­że­nia dla Zakła­du Patomorfologii
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Wypo­sa­ze­nie dla Zakła­du Patomorfologii  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  14.11.2017
 pyta­nia 2  14.11.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 16.11.2017
Pyta­nia 3 16.11.2017
pyta­nia 4 16.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 20.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa she­ve­ra laryngologicznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sha­ver laryn  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  14.11.2017
 pyta­nia 2  14.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 17.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki’  21.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań z zakre­su sero­lo­gii trans­fu­zjo­lo­gicz­nej wraz z dzier­ża­wą sprzę­tu do w.w. badań
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sero­lo­gia  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  14.11.2017
 infor­ma­cja z otwarcia  17.11.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  29.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa cyfro­we­go angio­gra­fu wraz ze sto­łem angiograficznym
Ogło­sze­nie, SIWZ:  angio­graf  08.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1′  15.11.2017
 pyta­nia 2 16.11.2017
pyta­nia 3 16.11.2017
pyta­nia 4,5 16.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 22.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa plat­for­my elek­tro­chi­rur­gicz­nej i zesta­wu do elek­tro­chi­rur­gii z zamy­ka­niem naczyń
Ogło­sze­nie, SIWZ:  plat­for­ma elektrochirurgiczna  02.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  08.11.2017
 pyta­nia 2  08.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.08.2017
Wyni­ki  wyni­ki  17.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa apa­ra­tów  ultrasonograficznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  USG  31.10.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  06.11.2017
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  08.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  13.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powi­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wy leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  leki cyto­sta­tycz­ne  25.10.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  03.11.2017
pyta­nia 2,3 21.11.2017
 mody­fi­ka­cja załącz­ni­ka nr 2  21.11.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.12.2017
Wyni­ki  wyni­ki  02.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa ste­ry­li­za­to­rów parowych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  ste­ry­li­za­to­ry parowe  18.10.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  20.10.2017
 pyta­nia 2  23.10.2017
pyta­nia 3 23.10.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.10.2017
Wyni­ki  wyni­ki  03.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Usłu­ga sprzą­ta­nia wraz z trans­por­tem wewnętrznym
Ogło­sze­nie, SIWZ:  sprza­ta­nie 2017  17.10.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  26.10.2017
 odpowiedzi2  02.11.2017
odpowiedzi3 06.11.2017
odpowiedzi4, wizja 08.11.2017
odpowiedzi5 13.11.2017
infor­ma­cja z otwarcia 27.11.2017
Wyni­ki infor­ma­cja o wybo­rze oferty  08.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42  Zakończone 
Tytuł zamó­wie­nia:  Świad­cze­nie usłu­gi żywie­nia pacjen­tów (powtór­ka)
Ogło­sze­nie, SIWZ:  żywie­nie powtórka  09.10.2017
Wyja­śnie­nia:  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  16.10.2017
 prze­su­nię­cie terminu  16.10.2017
pyta­nia 1,2,3 16.10.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.10.2017
Wyni­ki  wyni­ki  24.10.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Świad­cze­nie usłu­gi żywie­nia pacjentów
Ogło­sze­nie, SIWZ:  usłu­gi cate­rin­gu 2017  25.09.2017
Wyja­śnie­nia:  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  02.10.2017
 prze­su­nię­cie terminu  02.10.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 02.10.2017
 zmia­ny w SIWZ  03.10.2017
pyta­nia 1 03.10.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.10.2017
Wyni­ki  unie­wa­znie­nie postępowania  06.10.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa ręka­wi­czek oraz mate­ria­łów opatrunkowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: ręka­wicz­ki 2017  20.09.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  26.09.2017
odpowiedzi2  27.09.2017
infor­ma­cja z otwarcia 29.09.2017
   
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  16.10.2017
  informacja_o_wyborze2 22.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ:    Jed­no­ra­zów­ka 17  20.09.2017
Wyja­śnie­nia:    odpo­wie­dzi  02.10.2017
   odpo­wie­dzi 2  05.10.2017
  odpowiedzi3 06.10.2017
  odpowiedzi4 16.10.2017
  odpowiedzi5 17.10.2017
  infor­ma­cja z otwarcia 31.10.2017
Wyni­ki    informacja_o_wyborze 05.12.2017
    informacja_o_wyborze2 05.12.2017
    informacja_o_wyborze3 18.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Wywóz i uty­li­za­cja odpa­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Odpa­dy 2017  16.08.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  18.08.2017
 Infor­ma­cja _z_otwarcia  25.08.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  11.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leku cytostatycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  lek suni­ti­nib  11.08.2017
Wyja­śnie­nia:    
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  28.08.2017
Wyni­ki  wyni­ki  06.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów opatrunkowych 
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Opa­trun­ki 2017  10.08.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  17.08.2017
 odpo­wie­dzi 2  17.08.2017
infor­ma­cja z otwarcia 22.08.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  11.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leku cytostatycznego 
Ogło­sze­nie, SIWZ: lek cyto­sta­tycz­ny 07.07.2017
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.07.2017
   
Wyni­ki wyni­ki 28.07.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych do apa­ra­tu do ope­ra­cji zaćmy meto­dą fakoemulsyfikacji 
Ogło­sze­nie, SIWZ: mate­ria­ły do fako 2017 05.07.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 10.07.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.07.2017
   
   
Wyni­ki  wyni­ki  09.08.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań 
Ogło­sze­nie, SIWZ: sys­tem 2017 23.06.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  SIW­Zmo­dy­fi­ka­cja 27.06.2017
odpowiedzi2 29.06.2017
   
Infor­ma­cja z otwarcia 03.07.2017
Wyni­ki informacja_o_wyborze 31.07.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leków 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Leki­zip 09.06.2017
Wyja­śnie­nia: pytania1 21.06.2017
pytania2 22.06.2017
pyta­nia 3 28.06.2017
pytania4 07.07.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 18.07.2017
wyni­ki 1  16.08.2017
wyni­ki 01.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu kar­dio­lo­gicz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku dla potrzeb Samo­dziel­nej Pra­cow­ni Hemodynamiki 
Ogło­sze­nie, SIWZ: hemo­dy­na­mi­ka 2017; Załącz­nik nr 2a 07.06.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 27.06.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.07.2017
   
   
 wyni­ki  29.08.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leków 
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki2017 05.06.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 06.06.2017
pyta­nia 2 08.06.2017
pyta­nia 3 09.06.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.06.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki 21.06.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
   
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji klasycznych 
Ogło­sze­nie, SIWZ: naczyniowka2017 30.05.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 02.06.2017
pyta­nia 2 09.06.2017
pyta­nia 3 21.06.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 07.07.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki 07.08.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eksploatacyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Biu­ro­we 2017 11.05.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 16.05.2017
Załącz­nik nr 2 — pakiet 3 mody­fi­ka­cja p. 80 17.05.2017
infor­ma­cja z otwarcia 19.05.2017
Wyni­ki: informacja_o_wyborze 12.06.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zesta­wu endo­sko­po­we­go oraz wideoendoskopów
Ogło­sze­nie, SIWZ: Endo­sko­pia 11.05.2017
  prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 17.05.2017
  prze­su­nię­cie ter­mi­nu 2 19.05.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 19.05.2017
pyta­nia 2 23.05.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.05.2017
   
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki 09.06.2017
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5 225 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: wyko­na­nie  prac budow­la­nych pole­ga­ją­cych na napra­wie i kon­ser­wa­cji dachów w budyn­kach  SP ZOZ MSWiA w Łodzi  ul. Pół­noc­na 42
Ogło­sze­nie, SIWZ: Dachy 2017 28.04.2017
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwarcia 15.05.2017
   
   
   
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze 23.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nieSIWZ 26.04.2017
Wyja­śnie­nia: Ser­wis Esku­lap 2017 10.05.2017
odpo­wie­dzi 2 11.05.2017
infor­ma­cja z otwarcia 15.05.2017
   
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze 22.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów szewnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nieSIWZ, załącz­nik nr 2, 25.04.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 28.04.2017
odpo­wie­dzi 2 28.04.2017
odpo­wie­dzi 3  
infor­ma­cja z otwarcia 05.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze 25.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pre­pa­ra­tów do żywie­nia poza­je­li­to­we­go i dojelitowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ żywie­nie 2017; pro­jekt umo­wy; Załącz­nik nr 2 14.04.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 21.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 28.04.2017
   
   
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  10.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pły­nów infu­zyj­nych i pły­nów wiskoelastycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ pły­ny 2017; pro­jekt umo­wy; Załącz­nik nr 2 14.04.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1pyta­nia 2 19.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.04.2017
   
   
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  09.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa endo­pro­tez sta­wu bio­dro­we­go  i kolanowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: ogło­sze­nieSIWZjedzZałącz­nik do umo­wy nr 1Załącz­nik nr 2 13.04.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  08.05.2017
   
   
infor­ma­cja z otwarcia  24.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  05.06.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę Łóżek szpi­tal­nych wraz z wyposażeniem
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ łóż­ka; Załącz­nik nr 2 pakiet 1; Załącz­nik nr 2 pakiet 2; Załącz­nik nr 2 pakiet 3; Załącz­nik nr 2a; pro­jekt umowy 06.04.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1; pyta­nia 2;pyta­nia 3  10.04.2017
pyta­nia 4pyta­nia 5pyta­nia 6  11.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert  14.04.2017
   
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  27.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu i urzą­dzeń rehabilitacyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ sprzęt ZOL; Załącz­nik nr 2 para­me­try tech.; Załącz­nik nr 2a For­mu­larz ceno­wy; pro­jekt umowy  29.03.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  04.04.2017
zmia­na ogłoszenia  04.04.2017
Załącz­nik nr 2 para­me­try tech. zmieniony  04.04.2017
Załącz­nik nr 2a For­mu­larz ceno­wy po zmianach  04.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.04.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  26.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go INFO-MEDIKA
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie  spe­cy­fi­ka­cja 16.03.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  23.03.2017
spe­cy­fi­ka­cja-mody­fi­ka­cja  23.03.2017
   
infor­ma­cja z otwarcia  27.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  03.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę socze­wek oku­li­stycz­nych wraz z akcesoriami
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ soczew­ki 2017; Załącz­nik nr 2; pro­jekt umo­wy; Umo­wa przechow. 15.03.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  21.03.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert  23.03.2017
   
   
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  03.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę i mon­taż mebli dla SP ZOZ MSWiA w Lodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie, SIWZ-2017, Zal 2 For­mu­larz ceno­wy,Opis ogólny mebli,  15.03.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  21.03.2017
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  24.03.2017
   
   
Wynik postę­po­wa­nia:  wyni­ki  07.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę igieł do biopsji
Ogło­sze­nie, SIWZ: Igły do biop­sji 2017 27.02.2017
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwarcia 08.03.2017
   
   
   
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  27.03.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu, bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku oraz opatrunków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jedn.dog.2 22.02.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  24.02.2017
odpowiedzi2  27.02.2017
odpowiedzi3 28.02.2017
   
infor­ma­cja z otwarcia  03.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek na potrze­by ortopedii
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 06.02.2017
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 09.02.2017
Mody­fi­ka­cja 09.02.2017
odpowiedzi2 13.02.2017
informacja_z_otwarcia 16.02.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  03.03.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę opa­ko­wań do ste­ry­li­za­cji oraz testów kontrolnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 16.01.2017
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 17.01.2017
Odpowiedzi2 18.01.2017
Odpo­wie­dzi 3 20.01.2017
Infor­ma­cja z otwarcia  26.01.2017
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 06.02.2017