Przetargi-2016

A A+ A++

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi 2016r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go  użytku.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 28.12.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 30.12.2016
Odpo­wie­dzi 2 03.01.2017
Odpo­wie­dzi 3 04.01.2017
Infor­ma­cja z otwarcia 10.01.2017
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 18.01.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku, pły­nów infu­zyj­nych i ubrań ochron­nych dla potrzeb Pra­cow­ni cytostatycznej
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 20.12.2016
Zmia­na ogłoszenia 23.12.2016
Zmia­na terminu 23.12.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 23.12.2016
Zmia­na wymagań 23.12.2016
Zmia­na zał nr 1 27.12.2016
Odpo­wie­dzi 2 27.12.2016
Infor­ma­cja z otwarcia  30.12.2016
Wynik postę­po­wa­nia:  Wyni­ki 30.01.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji sprzę­tu medycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 28.11.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 30.11.2016
Zmia­na terminu 02.12.2016
Odpo­wie­dzi 1 05.12.2016
Infor­ma­cja z otwarcia 09.12.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 02.01.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów na naczy­niach obwodowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 16.11.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 18.11.2016
Odpo­wie­dzi 2 22.11.2016
Odpo­wie­dzi 3 22.11.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.11.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 08.12.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Na dosta­wę stentgraftów
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 14.11.2016
Wyja­śnie­nia: Zmia­na terminu 17.11.2016
Mody­fi­ka­cja 28.11.2016
Odpo­wie­dzi 1 01.12.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 21.12.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 10.01.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu wie­lo­ra­zo­we­go użytku.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 26.10.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 07.11.2016
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 09.11.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 28.11.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 26.10.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 14.11.2016
  For­mu­larz ceno­wy nowy 14.11.2016
  Odpo­wie­dzi 2 15.11.2016
  Odpo­wie­dzi 3 18.11.2016
  Infor­ma­cja z otwarcia 29.11.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki  30.12.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wywóz i uty­li­za­cja odpa­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 20.10.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 21.10.2016
SIWZ mody­fi­ka­cja 21.10.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 28.10.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 02.11.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę rękawiczek
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 03.10.2016
Zmia­na ogłoszenia 10.10.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 07.10.2016
Odpo­wie­dzi 2 10.10.2016
Odpo­wie­dzi 3 10.10.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 12.10.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 28.10.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 30.09.2016
Mody­fi­ka­cja wadium 10.10.2016
załącz­nik nr2 modyfikacja 10.10.2016
omył­ka w nume­ra­cji pakie­tów do wadium!  
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 06.10.2016
Odpo­wie­dzi 2 07.10.2016
Odpo­wie­dzi 3 10.10.2016
Odpo­wie­dzi 4 12.10.2016
Odpo­wie­dzi 5 18.10.2016
Odpo­wie­dzi 6 19.10.2016
Infor­ma­cja z otwarcia 07.11.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 05.12.12.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

Dosta­wa pły­tek, gwoź­dzi, śrub dla potrzeb ortopedii

Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 20.09.2016
Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 29.09.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 05.10.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

Dosta­wa wie­ży lapa­ro­sko­po­wej FullHD

Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 09.09.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 15.09.2016
Odpo­wie­dzi 2 16.09.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 20.09.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 04.10.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

Dosta­wa sys­te­mu moni­to­ro­wa­nia wraz z cen­tra­lą zło­żo­ne­go z moni­to­rów sta­cjo­nar­nych, prze­no­śnych i transportowych

Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 29.08.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 02.09.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 07.09.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 15.09.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5.225.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

Wyko­na­nie prac budow­la­nych pole­ga­ją­cych na: dosto­so­wa­niu Zakła­du Opie­kuń­czo Lecz­ni­cze­go wraz z insta­la­cja­mi wewnętrz­ny­mi budyn­ku Poli­kli­ni­ki SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Pół­noc­nej 42 do prze­pi­sów okre­ślo­nych w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Zdro­wia z dnia 26.06.2012 w spra­wie szcze­gól­nych wyma­gań, jakim powin­ny odpo­wia­dać pomiesz­cze­nia i urzą­dze­nia pod­mio­tu wyko­nu­ją­ce­go dzia­łal­ność lecz­ni­czą (Dz.U. z 2012r;poz.739)

Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 19.08.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 25.08.2016
Odpo­wie­dzi 29.08.2016
Odpo­wie­dzi 29.08.2016
Odpo­wie­dzi 01.09.2016
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.09.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 14.09.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa Dia­ter­mii z przy­staw­ką argonową
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 27-07-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 03-08-2016
Odpo­wie­dzi 2 05-08-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 19-08-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 22-07-2016
Załącz­nik nr 4 26-07-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 26-07-2016
Odpo­wie­dzi 2 27-07-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 10-08-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa Zesta­wu do lito­tryp­sji laserowej
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 22-07-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 03-08-2016
Odpo­wie­dzi 2 03-08-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 17-08-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa Apa­ra­tów USG
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 18-07-2016
Prze­su­nię­cie terminu 22-07-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 21-07-2016
Mody­fi­ka­cja 22-07-2016
Odpo­wie­dzi 2 26-07-2016
Odpo­wie­dzi 3 27-07-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 08-08-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Usłu­ga żywie­nia pacjentów
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 07-07-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 22-08-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa lase­ra oku­li­stycz­ne­go YAG
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 27.06.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 05-07-2016
Odpo­wie­dzi 2 05-07-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 15-07-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań wraz z dzier­ża­wą czyt­ni­ka do OB
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 22.06.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 27.06.2016
Odpo­wie­dzi 2 28.06.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 15.07.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa sto­łu ope­ra­cyj­ne­go oraz apa­ra­tów do znieczulenia
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 21-06-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 28-06-2016
Odpo­wie­dzi 2 29-06-2016
Odpo­wie­dzi 3 30-06-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 12-07-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa mate­ria­łów opatrunkowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 16.06.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 23.06.2016
Mody­fi­ka­cja 23.06.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 08.06.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów specjalistycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 30.05.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 02.06.2016
Odpo­wie­dzi 2 06.06.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 16.06.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Usłu­ga ochro­ny szpitala
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 24.05.2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 30.05.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 21.06.2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku dla Pra­cow­ni Hemodynamiki
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 19-05-2016
Mody­fi­ka­cja 20-06-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 08-09-2016
Odpo­wie­dzi 2 14-06-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 18-08-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wy leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 17-05-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 20-05-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 02-06-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go Eskulap
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 13-05-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 01-06-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na ubez­pie­cze­nie szpitala
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 12-05-2016
Mody­fi­ka­cja SIWZ 16-06-2016
Mody­fi­ka­cja opi­su 1 16-06-2016
Mody­fi­ka­cja opi­su 1a 16-06-2016
Mody­fi­ka­cja opi­su 1b 16-06-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 03-06-2016
Załącz­nik do odpowiedzi 03-06-2016
Spro­sto­wa­nie odpowiedzi 09-06-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 20-06-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 04-05-2016
Mody­fi­ka­cja 1 01-06-2016
Mody­fi­ka­cja 2 01-06-2016
Mody­fi­ka­cja 3 01-06-2016
Mody­fi­ka­cja 4 07-06-2016
Mody­fi­ka­cja 5 08-06-2016
Mody­fi­ka­cja 6 08-06-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 30-05-2016
Mody­fi­ka­cja odpo­wie­dzi 7 01-06-2016
Odpo­wie­dzi 2 01-06-2016
Odpo­wie­dzi 3 08-06-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 25-07-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wy leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 28-04-2016
Mody­fi­ka­cja 1 29-04-2016
Mody­fi­ka­cja 2 06-05-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 10-05-2016
Odpo­wie­dzi 2 10-05-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyniki 23-05-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wy socze­wek oku­li­stycz­nych wewnątrz gał­ko­wych oraz mate­ria­łów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 26-04-2016
Mody­fi­ka­cja 1 09-05-2016
Wyja­śnie­nia: Zmia­na terminu 05-05-2016
Odpo­wie­dzi 1 09-05-2016
Odpo­wie­dzi 1 09-05-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 30-05-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę mate­ria­łów szew­nych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 21-04-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 28-04-2016
Odpo­wie­dzi 2 29-04-2016
Odpo­wie­dzi 3 29-04-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 19-05-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę mate­ria­łów biu­ro­wych i eks­plo­ata­cyj­nych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 21-04-2016
Mody­fi­ka­cja 1 27-04-2016
Mody­fi­ka­cja 2 27-04-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 17-05-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go INFO-MEDICA
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 01-04-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 08-04-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 13-04-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wy pre­pa­ra­tów do żywie­nia poza­je­li­to­we­go i do jeli­to­we­go dla potrzeb całe­go szpitala
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 29-03-2016
Załącz­nik nr 4 po modyfikacji 29-03-2016
Załącz­nik nr 4 po mody­fi­ka­cji 2 08-04-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 05-04-2016
Spro­sto­wa­nie do odpo­wie­dzi 1 08-04-2016
Odpo­wie­dzi 2 08-04-2016
Odpo­wie­dzi 3 08-04-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 06-05-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 29-03-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 01-04-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 12-04-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę pły­nów infu­zyj­nych, pły­nów wisko­ela­stycz­nych i pły­nów do hemodializy
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 24-03-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 30.03.2016
Odpo­wie­dzi 2 30.03.2016
Odpo­wie­dzi 3 30.03.2016
Odpo­wie­dzi 4 31.03.2016
Odpo­wie­dzi 5 31.03.2016
Spro­sto­wa­nie do Odpo­wie­dzi 3 04.04.2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 21-04-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę igieł do biopsji
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 23-03-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 05-04-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na usłu­gę nad­zo­ru autor­skie­go oraz usłu­gi ser­wi­so­wej sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go Info-medica
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 10-03-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Unie­waż­nie­nie 10-03-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę endo­pro­tez sta­wu bio­dro­we­go i kolanowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 23-02-2016
Mody­fi­ka­cja 1 01-03-2016
Mody­fi­ka­cja 2 03-03-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 02-03-2016
Odpo­wie­dzi 2 15-03-2016
Odpo­wie­dzi 3 18-03-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 07-04-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Na dosta­wę gazów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 26-01-2016
Mody­fi­ka­cja 1 04-02-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 01-02-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 12-02-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę pasków do ana­li­zy moczu wraz z dzier­ża­wą ana­li­za­to­ra
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 25-01-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 27-01-2016
Odpo­wie­dzi 2 29-01-2016
Odpo­wie­dzi 3 01-02-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 02-03-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 22-01-2016
Mody­fi­ka­cja 1 29-01-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 29-01-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 19-02-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 22-01-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 27-01-2016
Odpo­wie­dzi 2 01-02-2016
Odpo­wie­dzi 3 01-02-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 16-02-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na usłu­gę prania
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 14-01-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 26-01-2016
Odpo­wie­dzi 2 05-02-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 10-03-2016

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę opa­ko­wań do ste­ry­li­za­cji oraz testów kontrolnych.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 20-01-2016
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 25-01-2016
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 10-02-2016