Przetargi-2020

A A+ A++

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Kon­takt

Tele­fon: 42 634 12 70,


e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl


Plan zamó­wień na 2020r

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa stentgraftów
Ogło­sze­nie, SIWZ:

stent­gra­fty 2020

wzór umo­wy po zmianach

28.12.2020r. 

18.01.2021r. 

Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 15.01.2021r. 
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 02.02.2021r. 
   
 Wyniki 
Wybór ofer­ty 01.03.2021r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
 Dosta­wy mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych na potrze­by Blo­ku operacyjnego 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Mate­ria­ły eks­plo­ata­cyj­ne 2020 29.12.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 05.01.2021r.
   
  Infor­ma­cja z otwarcia 13.01.2021r.
 Wyniki  wyni­ki 21.01.2021r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
 Dosta­wy środ­ków dezynfekcyjnych 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Dezyn­fek­cja 2020 29.12.2020r.
Wyja­śnie­nia: Zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 07.01.2021r.
Odpo­wie­dzi na pytania 07.01.2021r.
  Infor­ma­cja z otwarcia 15.01.2021r.
 Wyniki Wybór ofer­ty 27.01.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa leków z pro­gra­mów lekowych 
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki cyto 23.12.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 29.12.2020r.
Infor­ma­cja z otwarcia 04.01.2021r.
 Wyniki wyni­ki 11.01.2021r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu z zakre­su dzia­łal­no­ści Samo­dziel­nej pra­cow­ni Hemodynamiki
Ogło­sze­nie, SIWZ: hemo­dy­na­mi­ka 18.12.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 05.01.2021r.
pyta­nia 3 15.01.2021r.
  infor­ma­cja z otwar­cia ofert 22.01.2021r.
 Wyniki wyni­ki 03.02.2021r. NOWE

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa Ambu­lan­su typu B
Ogło­sze­nie, SIWZ: karet­ka Mody­fi­ka­cja SIWZ Zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 11.12.2020r. 16.12.2020r. 17.12.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 22.12.2020r.
   
  infor­ma­cja z otwar­cia ofert 29.12.2020r.
Wyni­ki zawia­do­mie­nie o unie­waż­nie­niu postępowania 22.01.2021r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa dru­ka­rek i urzą­dzeń wielofunkcyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: dru­kar­ki, urzą­dze­nia wie­lo­funk­cyj­ne   10.12.2020r.    
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 16.12.2020r.
odpo­wie­dzi 2 16.12.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 22.12.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 12.01.2021r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa uni­tów stomatologicznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: uni­ty sto­ma­to­lo­gicz­ne pro­jekt umo­wy po modyfikacji 07.12.2020r 10.12.2020r.  
Wyja­śnie­nia:    
   
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 16.12.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 21.12.2020r.
 
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji sprzę­tu medycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ: prze­glą­dy 2021 pro­jekt umo­wy po mody­fi­ka­cji mody­fi­ka­cja załącz­ni­ka nr 2 03.12.2020r. 10.12.2020r. 11.12.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 07.12.2020r.
odpo­wie­dzi 2 10.12.2020r.
  infor­ma­cja z otwarcia 15.12.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 04.01.2021r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pły­tek, śrub gwoź­dzi orto­pe­dycz­nych oraz jed­no­ra­zo­we­go sprzę­tu do urzą­dze­nia LigaSure
Ogło­sze­nie, SIWZ: płyt­ki, śru­by orto­pe­dycz­ne oraz sprzęt do LigaSure 20.11.2020r.  
Wyja­śnie­nia:    
   
  Infor­ma­cja z otwarcia 01.12.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 11.12.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: bie­li­zna jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku pro­jekt umo­wy po modyfikacji 19.11.2020r. 24.11.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 24.11.2020r.
odpo­wie­dzi 2 odpo­wie­dzi 3 odpo­wie­dzi 4 26.11.2020r. 26.11.2020r. 26.11.2020r.
  infor­ma­cja z otwarcia 01.12.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 22.12.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu komputerowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: sprzęt kom­pu­te­ro­wy mody­fi­ka­cja SIWZ 13.11.2020r. 18.11.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 18.11.2020r.
odpo­wie­dzi 2 19.11.2020r.
  odpo­wie­dzi 3 19.11.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 24.11.2020r.  
Wyni­ki wyni­ki 03.12.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sten­tów kobal­to­wo-chro­mo­wych i y‑connectorów
Ogło­sze­nie, SIWZ: hemo­dy­na­mi­ka krót­ki 2020 zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 13.11.2020r. 13.11.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 19.11.2020r.
   
  Infor­ma­cja z otwarcia 25.11.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 27.11.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Leki dogryw­ka 29.10.2020r.  
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 04.11.2020r.
Infor­ma­cja z otwarcia 10.11.2020r.
     
Wyni­ki wyni­ki 24.11.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pły­tek , gwoź­dzi i śrub ortopedycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Płyt­ki, gwoź­dzie orto­pe­dycz­ne   22.10.2020r.  
Wyja­śnie­nia:    
   
  Infor­ma­cja z otwarcia 30.10.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 10.11.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa wie­lo­spe­cja­li­stycz­ne­go zesta­wu narzę­dzi zabie­go­wych na wypo­sa­że­nie cen­tral­ne­go blo­ku operacyjnego
Ogło­sze­nie, SIWZ: zesta­wy narzę­dzi chi­rur­gicz­nych   20.10.2020r.  
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 22.10.2020r.
odpowiedzi2 odpowiedzi3 odpowiedzi4 odpowiedzi5 odpowiedzi6 23.10.2020r. 26.10.2020r. 26.10.2020r. 28.10.2020r. 28.10.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 03.11.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 10.11.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa fabrycz­nie nowe­go cyfro­we­go mammografu
Ogło­sze­nie, SIWZ: mam­mo­graf cyfro­wy   16.10.2020r.  
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 pyta­nia i odpowiedzi 21.10.2020r.
pyta­nia i odpo­wie­dzi 2 22.10.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 29.10.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 06.11.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zesta­wu laparoskopowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: Zestaw lapa­ro­sko­po­wy   12.10.2020r.  
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi  16.10.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 23.10.2020r.
     
Wyni­ki wyni­ki 30.10.2020r

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa apa­ra­tu RTG z ramie­niem C
Ogło­sze­nie, SIWZ: Apa­rat RTG z ramie­niem C Spro­sto­wa­nie ogło­sze­nia;Spro­sto­wa­nie ogło­sze­nia mody­fi­ka­cja SIWZ 02.10.2020r. 07.10.2020r. 12.10.2020r. 07.10 2020r.
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi na pytania 08.10.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 15.10.2020r.
     
Wyni­ki wyni­ki 23.10.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — dogrywka
Ogło­sze­nie, SIWZ: dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go — dogrywka 01.10.2020r.  
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 06.10.2020r.
   
  infor­ma­cja z otwar­cia ofert 09.10.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 23.10.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów specjalistycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: zabie­gi spe­cja­li­stycz­ne zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 29.09.2020r. 02.10.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 05.10.2020r.
   
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 09.10.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 21.10.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa ręka­wi­czek dia­gno­stycz­nych jało­wych i niejałowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ręka­wicz­ki 2020 Pro­jekt umo­wy po modyfikacji 11.09.2020r. 18.09.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 16.09.2020r.
pyta­nia 2 18.09.2020r.
  infor­ma­cja z otwar­cia ofert 22.09.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 14.10.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów opatrunkowych.   
Ogło­sze­nie, SIWZ: Dosta­wa mate­ria­łów opa­trun­ko­wych Zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert mody­fi­ka­cja Pakie­tu 2 24.08.2020r. 01.09.2020r. 07.09.2020r.
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 04.09.2020r.
  infor­ma­cja z otwarcia 09.09.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 24.09.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu  komputerowego   
Ogło­sze­nie, SIWZ: dosta­wa sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert mody­fi­ka­cja SIWZ  21.08.2020r. 27.08.2020r. 31.08.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 odpo­wie­dzi 2 odpo­wie­dzi 3 odpo­wie­dzi 4–10 24.08.2020r. 25.08.2020r. 25.08.2020r. 31.08.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 04.09.2020r.
Wyni­ki wyni­ki unie­waż­nie­nie pakie­tu nr 3 08.10.2020r. 06.11.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu spe­cja­li­stycz­ne­go do zabie­gów z zakre­su elektrofizjologii  
Ogło­sze­nie, SIWZ: elek­tro­fi­zjo­lo­gia  10.08.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 24.08.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.09.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 30.09.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wywóz i uty­li­za­cja odpa­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: odpa­dy medyczne  03.08.2020r.
Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.08.2020r.
   
Wyni­ki wyni­ki 17.08.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań
Ogło­sze­nie, SIWZ: sys­tem zamknię­ty Załącz­nik 2 po modyfikacji 20.07.2020r. 24.07.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 24.07.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 29.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 07.08.2020r.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO I FINANSOWO-KSIĘGOWEGO WRAZ Z MODUŁEM GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH (ERP)  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Sys­tem prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 2 13.07.2020r. 17.07.2020r. 21.07.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 20.07.2020r.
  odpo­wie­dzi 2 21.07.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 24.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 03.08.2020r.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku.
Ogło­sze­nie, SIWZ: jed­no­ra­zów­ka 2020 mody­fi­ka­cja pakietu 01.07.2020r. 16.07.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi cz.1 16.07.2020r.
odpo­wie­dzi cz.2 24.07.2020r.
  infor­ma­cja z otwar­cia spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji z otwarcia 03.08.2020r. 05.08.2020r.
Wyni­ki wyni­ki unie­waż­nie­nie wybo­ru w pakie­cie 40 wyni­ki Pakiet 40 03.09.2020r. 11.09.2020r. 15.09.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy mate­ria­łów biu­ro­wych i eksploatacyjnych.
Ogło­sze­nie, SIWZ: mate­ria­ły biu­ro­we zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 25.06.2020r. 01.07.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 30.06.2020r.
pyta­nia 2 01.07.2020r.
  MODYFIKACJA PAKIETU 03.07.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 07.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 21.07.2020r.
  unie­waż­nie­nie wybo­ru w pakie­cie 3 24.07.2020r.
  wyni­ki w zakre­sie pakie­tu 3 24.07.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy leków dla potrzeb całe­go szpitala
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki 2020 pro­jekt umo­wy zmodyfikowany 25.06.2020r. 16.07.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 15.07.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 31.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 16.09.2020r.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­gi ubez­pie­cze­nia Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ: ubez­pie­cze­nie 2020 prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert klucz publicz­ny 18.06.2020r. 26.06.2020r. 07.07.2020r.  
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi — infor­ma­cja na stronę 01.07.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 20.07.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5 350.000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wyko­na­nie pole­ga­ją­cych na moder­ni­za­cji dźwi­gów nr 2 i 5 oraz moder­ni­za­cji dźwi­gów nr 8 i 9  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ: Win­dy 2020 Mody­fi­ka­cja załącz­ni­ka nr 2 mody­fi­ka­cja pro­jek­tu umowy 27.05.2020r. 08.06.2020r. 09.06.2020r.
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 04.06.2020r.
Odpo­wie­dzi 2 08.06.2020r.
  Infor­ma­cja z otwarcia 15.06.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 17.06.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ: Esku­lap 2020 21.05.2020r.
Wyja­śnie­nia: zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 26.05.2020r.
  odpo­wie­dzi 29.05.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert  02.06.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 08.06.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy mate­ria­łów szewnych.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Szwy 2020 05.05.2020r.
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 12.05.2020r.
odpo­wie­dzi odpo­wie­dzi 2 spro­sto­wa­nie do odpo­wie­dzi infor­ma­cja z otwarcia 14.05.2020r. 14.05.2020r. 15.05.2020r. 19.05.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 04.06.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu i mate­ria­łów medycz­nych dla potrzeb Pra­cow­ni cytostatycznej
Ogło­sze­nie, SIWZ: sprzęt cyto 2020 mody­fi­ka­cja zał. nr 2 28.04.2020r. 30.04.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 30.04.2020r.
pyta­nia 2 30.04.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 06.05.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 15.05.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakończone
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy opa­ko­wań do ste­ry­li­za­cji oraz testów.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ste­ry­li­za­cja 2020 28.04.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 04.05.2020r.
  infor­ma­cja z otwarcia 08.05.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 15.05.2020r.

 


 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki cyto­sta­tycz­ne; mody­fi­ka­cja SIWZ;mody­fi­ka­cja 2 SIWZ   mody­fi­ka­cja 3 SIWZ; For­mu­larz ceno­wy po zmia­nach spro­sto­wa­nie mody­fi­ka­cji 2 SIWZ 03.04.2020r. 10.04.2020r. 20.04.2020r. 24.04.2020r. 29.04.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 10.04.2020r.
  pyta­nia 2 16.04.2020r.
  pyta­nia 3 20.04.2020r.
  pyta­nia 4 24.04.2020r.
  Infor­ma­cja z otwarcia 07.05.2020r.
Wyni­ki wyni­ki unie­waż­nie­nie wybo­ru w pakie­cie 32 wyni­ki pakiet 32 26.05.2020r. 28.05.2020r. 02.06.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICA
Ogło­sze­nie, SIWZ: Info­me­di­ca 2020 prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 23.03.2020r. 31.03.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi oraz SIWZ po modyfikacji 01.04.2020r.
  infor­ma­cja z otwarcia 06.04.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 09.04.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy igieł do biop­sji oraz akce­so­riów do strzy­kaw­ki CT.
Ogło­sze­nie, SIWZ: igły do biop­sji Spro­sto­wa­nie SIWZ 21.02.2020r. 26.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 03.03.2020r.
     
Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.03.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek ortopedycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Implan­ty ortopedyczne 14.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 20.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.02.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 17.03.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa USG
Ogło­sze­nie, SIWZ: USG; Spro­sto­wa­nie SIWZ 12.02.2020r. 14.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją zał. 2 i 4 do SIWZ 18.02.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 21.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 03.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy pły­nów infu­zyj­nych i pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia pacjen­tów poza­je­li­to­wo i dojelitowo
Ogło­sze­nie, SIWZ: pły­ny i żywie­nie 2020 10.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 12.02.2020r.
pyta­nia 2 13.02.2020r.
pyta­nia 3 i 4; pyta­nia 5;pyta­nia 6 14.02.2020r. 17.02.2020r. 18.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 20.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 11.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy igieł do biop­sji i sprzę­tu do zab. wewnątrznacz.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Igły do biop­sji oraz sprzęt do zab. wewnątrznaczyniowych 07.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi cz. 1 13.02.2020r.
odpo­wie­dzi cz. 2 13.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 18.02.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 06.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy gazów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: gazy medycz­ne; Zał. nr 2 po mody­fi­ka­cji 2 04.02.2020r. 10.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją zał. 2 07.02.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 12.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 21.02.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku i środ­kow dezyn­fek­cyj­nych — dogrywka.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jed­no­ra­zów­ka 2020 dogrywka 15.01.2020r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 20.01.2020r.
  pyta­nia 2 i 3 22.01.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 27.01.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 11.02.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrznaczyniowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Naczy­niów­ka 2019 dogrywka 20.12.2019r.
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 30.12.2019
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.01.2020
Wyni­ki wyni­ki 28.01.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa środ­ków dezynfekcyjnych.  
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Dezyn­fek­cja 04.12.2019
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 11.12.2019
  odpo­wie­dzi infor­ma­cja z otwarcia 12.12.2019 19.12.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.01.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji sprzę­tu medycznego
 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Prze­glą­dy 2020r 04.12.2019
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 10.12.2019
  odpo­wie­dzi infor­ma­cja z otwar­cia spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji z otwarcia 12.12.2019 17.12.2019 13.01.2020
Wyni­ki informacja_o_wyborze 14.01.2020

 


Archi­wum:

Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013