konkursy-2016

A A+ A++

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2016 r.


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie gine­ko­lo­gii w Oddzia­le Gine­ko­lo­gicz­nym SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 14-12-2016 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie reu­ma­to­lo­gii i oste­opo­ro­zy SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie laryn­go­lo­gii w Porad­ni Laryn­go­lo­gicz­nej wraz z peł­nie­niem dyżu­rów medycz­nych na Oddzia­le Oto­la­ryn­go­lo­gicz­nym SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie oku­li­sty­ki w Porad­ni Oku­li­stycz­nej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2016 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wynik 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie gastro­lo­gii w Porad­ni Gastro­lo­gicz­nej i Pra­cow­ni Endo­sko­po­wej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w Porad­ni Neu­ro­lo­gicz­nej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie aler­go­lo­gii w Porad­ni Aler­go­lo­gicz­nej SP ZOZ MSWiA w Łodzi. 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — tech­nik den­ty­stycz­nych na potrze­by Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 13-12-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie der­ma­to­lo­gii w Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-10-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 27-10-2016 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie pul­mo­no­lo­gii w Porad­ni Pul­mo­no­lo­gicz­nej  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-10-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 23-08-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie badań myko­lo­gicz­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz — umo­wa unieważniona 01-08-2016
  Pobierz — umo­wa zmie­nio­na w dniu 10.08.2016 r. aktualna 10-08-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki  18-08-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-06-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 28-06-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­na­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu “S”, “P” oraz “T” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Łodzi

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-05-2016
  Umo­wa 12-05-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 01-06-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii naczy­nio­wej oraz prze­pro­wa­dze­nie badań dia­gno­stycz­nych w Pra­cow­ni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-02-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 02-03-2016

11-02-2016 

            Niniej­szym infor­mu­ję, iż kon­kurs ogło­szo­ny w dniu 9.02.2016 r. w czę­ści udzie­la­nia świad­czeń medycz­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i naczy­nio­wej oraz w Pra­cow­ni USG został unieważniony.


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nies wiad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ura­zo­wo orto­pe­dycz­nej w SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-02-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 24-02-2016

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej oraz w Pra­cow­ni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-02-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­le­nie świad­czeń zdro­wot­nych — tech­nik den­ty­stycz­nych (cera­mi­ka den­ty­stycz­na, pro­te­ty­ka na implan­tach , apa­ra­ty orto­don­tycz­ne, pro­te­ty­ka stan­dar­do­wa ) na potrze­by Cen­trum Sto­ma­ta­lo­gi w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 04-01-2016
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 25-01-2016