konkursy-2020

A A+ A++

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2020 r.


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie uro­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie reu­ma­to­lo­gii i oste­opo­ro­zy w SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa  w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie oku­li­sty­ki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach peł­nio­nych dyżu­rów lekar­skich w zakre­sie kar­dio­lo­gii inter­wen­cyj­nej w ostrych zespo­łach wień­co­wych oraz wyko­ny­wa­niem badań angio­gra­ficz­nych i tera­pii naczy­nio­wej w Samo­dziel­nej Pra­cow­ni Hemo­dy­na­mi­ki  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie gastro­en­te­ro­lo­gii w Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej i Pra­cow­ni Endo­sko­po­wej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-12-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 21-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­na­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S” (w tym trans­port pacjen­tów zaka­żo­nych lub z podej­rze­niem zaka­że­nia wiru­sem SARS-CoV‑2) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 26-11-2020
Wyja­śnie­nia: Pobierz 02-12-2020
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 07-12-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-10-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 26-10-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-09-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 30-09-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-09-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 30-09-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie  usług medycz­nych w zakre­sie zło­żo­nych badań gene­tycz­nych obejmujących:
1. wyko­ny­wa­nie badań mole­ku­lar­nych tkan­ki nowo­two­ro­wej wraz z ich opi­sem (Pakiet I)
2. wyko­ny­wa­nie badań cyto­ge­ne­tycz­nych wraz z ich opi­sem (Pakiet II)
3. wyko­ny­wa­nie badań wiru­so­lo­gicz­nych wraz z ich opi­sem (Pakiet III)

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 27-08-2020
Wyja­śnie­nia: Pobierz
Pobierz
Pobierz
02-09-2020
04-09-2020
07-09-2020
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 09-09-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-08-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 31-08-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie oto­la­ryn­go­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-08-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 31-08-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie peł­nie­nia obo­wiąz­ków leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-08-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 31-08-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie  pie­lę­gniar­stwa ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 14-07-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-07-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 15-06-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie epi­de­mio­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-06-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-05-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 19-05-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie odczy­nu immu­no­hi­sto­che­micz­ne­go (tyl­ko bar­wie­nie pre­pa­ra­tu) bez oce­ny pre­pa­ra­tu histo­pa­to­lo­gicz­ne­go z zasto­so­wa­niem jed­ne­go prze­ciw­cia­ła na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 18-05-2020
Wyja­śnie­nia: Pobierz 20-05-2020
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 26-05-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-04-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-04-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-03-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-04-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-02-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-02-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i naczy­nio­wej oraz w Pra­cow­ni Endo­sko­po­wej i Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 30-01-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań z zakre­su dia­gno­sty­ki labo­ra­to­ryj­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-12-2019
Wyja­śnie­nia: Pobierz 23-12-2019
Pobierz 31-12-2019
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-01-2020

Archi­wum kon­kur­sów 2019

Archi­wum kon­kur­sów 2018

Archi­wum kon­kur­sów 2017

Archi­wum kon­kur­sów 2016

Archi­wum kon­kur­sów 2013 — 2015