konkursy-2019

A A+ A++

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2019 r.

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie peł­nie­nia obo­wiąz­ków leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-11-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-11-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-11-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-11-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-11-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 28-11-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań z zakre­su medy­cy­ny nukle­ar­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-11-2019
Wyja­śnie­nia: Pobierz 26-11-2019
Pobierz 11-12-2019
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 12-12-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług w zakre­sie tech­nik den­ty­stycz­nych (cera­mi­ka den­ty­stycz­na, pro­te­ty­ka na implan­tach, apa­ra­ty orto­don­tycz­ne, pro­te­ty­ka stan­dar­do­wa) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi. 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-11-2019
Wyja­śnie­nia: Odpo­wiedź 1 19-11-2019
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 06-12-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie pul­mo­no­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 07-10-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-10-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie der­ma­to­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 07-10-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-10-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań pato­mor­fo­lo­gicz­nych (bar­wie­nie wraz z oce­ną odczy­nów) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 05-08-2019
Wyja­śnie­nia: Odpo­wiedź 1 08-08-2019
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 19-08-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 04-06-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 19-06-2019

 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia odczy­nu immu­no­hi­sto­che­micz­ne­go (tyl­ko bar­wie­nie pre­pa­ra­tu) bez oce­ny pre­pa­ra­tu histo­pa­to­lo­gicz­ne­go z zasto­so­wa­niem jed­ne­go prze­ciw­cia­ła na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 27-05-2019
Wyja­śnie­nia: Odpo­wiedź 1

Odpo­wiedź 2

31-05-2019

31-05-2019

Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 05-06-2019

 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 23-05-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wyni­ki postępowania: Ogło­sze­nie 29-05-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 15-05-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-05-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz

Spro­sto­wa­nie

Unie­waż­nie­nie konkursu

Załącz­nik

21-05-2019

21-05-2019

29-05-2019

29-05-2019


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-03-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 04-03-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-05-2019

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-02-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia przez leka­rza badań dia­gno­stycz­nych w Pra­cow­ni USG oraz oce­ny i opi­su badań mam­mo­gra­ficz­nych w ramach pro­gra­mu skry­nin­go­we­go NFZ w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-02-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie orto­pe­dii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-02-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia zabie­gów ope­ra­cyj­nych w dzie­dzi­nie orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narzą­dów ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-01-2019
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: