konkursy-2018

A A+ A++

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2018 r.


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 15-11-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-10-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, chi­rur­gicz­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-10-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-10-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia przez leka­rza badań dia­gno­stycz­nych i zabie­gów w Pra­cow­ni USG w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie orto­pe­dii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
01-10-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie elek­tro­fi­zjo­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa kar­dio­lo­gicz­ne­go w Pra­cow­ni Hemo­dy­na­mi­ki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-08-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-08-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań myko­lo­gicz­nych wraz z ich opi­sem na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-08-2018
Wyja­śnie­nia: Pobierz 10-08-2018
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
14-08-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie uro­lo­gii w ramach dyżu­rów lekar­skich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-07-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cyj­nej opie­ki położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­nej spra­wo­wa­nej przez położ­ną śro­do­wi­sko­wo-rodzin­ną na rzecz pacjen­tów Porad­ni POZ SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-07-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii, zacho­waw­cze­go, onko­lo­gicz­ne­go i chi­rur­gicz­ne­go w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-06-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-06-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie uro­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie psy­cho­lo­gicz­nym i psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie psy­chia­trii w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie gastro­en­te­ro­lo­gii w Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej i w Pra­cow­ni Endo­sko­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — wyko­ny­wa­nia usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-05-2018 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 14-05-2018 
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 16-05-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie radio­te­ra­pii onko­lo­gicz­nej w Porad­ni Onko­lo­gicz­nej SP ZOZ MSWiA.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-04-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz  24-04-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań cyto­flu­oro­me­trycz­nych, cyto­ge­ne­tycz­nych i wiru­so­lo­gicz­nych wraz z ich opi­sem na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 22-03-2018 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 1
Pobierz 2
28-03-2018
29-03-2018
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz 04-04-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań mole­ku­lar­nych tkan­ki nowo­two­ro­wej wraz z opisem

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 22-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 05-03-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Nie­roz­strzy­gnię­ty — powód: brak ofert  22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń w zakre­sie die­te­ty­ki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w  Porad­ni Medy­cy­ny Pra­cy SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie laryn­go­lo­gii  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi za pomo­cą kare­tek „P” i „T”.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 26-01-2018 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 07-01-2018 
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 31-01-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie kar­dio­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 31-01-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie oku­li­sty­ki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 31-01-2018