Przetargi-2019

A A+ A++

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi 2019r.

Plan zamó­wień na 2019 rok


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi cz. 1 odpo­wie­dzi cz. 2 odpo­wie­dzi cz. 3 odpo­wie­dzi cz. 4 06.12.2019 09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019
  infor­ma­cja z otwar­cia Infor­ma­cja z otwar­cia ofert dodatkowych 11.12.2019  17.12.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze spro­sto­wa­nie infor­ma­cji o wyborze 27.12.2019 30.12.2019

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­ga trans­por­tu wraz z trans­por­tem wewnętrznym
Ogło­sze­nie, SIWZ: sprzą­ta­nie; zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert; spro­sto­wa­nie ogło­sze­nia załącz­nik nr 2 mody­fi­ka­cja SIWZ 31.10.2019 22.11.2019 27.11.2019 05.12.2019  09.12.2019
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 26.11.2019
spro­sto­wa­nie do odpo­wie­dzi 1 infor­ma­cja z otwarcia 03.12.2019 11.12.2019
Wyni­ki wyni­ki 09.01.2020 NOWE
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy odczyn­ni­ków do badań z zakre­su sero­lo­gii trans­fu­zjo­lo­gicz­nej wraz z dzier­ża­wą auto­ma­tycz­ne­go analizatora
Ogło­sze­nie, SIWZ: sero­lo­gia;  Mody­fi­ka­cja SIWZ;  spro­sto­wa­nie ogłoszenia 16.10.2019 28.10.2019 31.10.2019
Wyja­śnie­nia: Zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 28.10.2019
Pyta­nia Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 28.10.2019 05.11.2019
Wyni­ki wyni­ki 22.11.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa ręka­wic i mate­ria­łów opatrunkowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: ręka­wicz­ki i mate­ria­ły opatrunkowe 10.10.2019 
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 odpo­wie­dzi 2 15.10.2019 
prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert infor­ma­cja z otwar­cia sprostowanie 15.10.2019 21.10.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 28.10.2019

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa uni­tów stomatologicznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Uni­ty stomatologiczne 01.10.2019 
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 04.10.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.10.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 14.10.2019

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5 548 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Moder­ni­za­cja Zakła­du Patomorfologii
Ogło­sze­nie, SIWZ: Robo­ty Bud. Patomorfologia 27.09.2019 
Wyja­śnie­nia: mody­fi­ka­cja 04.10.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 14.10.2019
Wyni­ki wyni­ki 16.10.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­gi goto­wa­nia posiłków.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: cate­ring 10.09.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 26.09.2019 
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 11.10.2019
Wyni­ki wyni­ki 23.10.2019

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Bie­li­zna jed­no­ra­zo­we­go użytku.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Bie­li­zna jed­no­ra­zo­we­go użytku 17.09.2019 
Wyja­śnie­nia: zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 19.09.2019
  odpo­wie­dzi odpo­wie­dzi 2 infor­ma­cja z otwarcia 19.09.2019  24.09.2019  27.09.2019 
Wyni­ki informacja_o_wyborze 07.10.2019

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy odczyn­ni­ków do badań mikro­bio­lo­gicz­nych wraz z dzier­ża­wą analizatorów
Ogło­sze­nie, SIWZ: mikro­bio­lo­gia; pro­jekt umo­wy po mody­fi­ka­cji 2 09.09.2019 30.09.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i mody­fi­ka­cja SIWZ 26.09.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 15.10.2019
Wyni­ki wyni­ki 05.11.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa mate­ria­łów opa­trun­ko­wych i szewnych.
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Opa­trun­ki 2019  26.08.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 29.08.2019 
odpo­wie­dzi 2.09.2019 
infor­ma­cja z otwarcia 5.09.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 17.09.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji klasycznych 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Naczy­niów­ka 2019  zmia­na załącz­ni­ka 2A 06.08.2019 29.08.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 14.08.2019
pyta­nia 2 21.08.2019
pyta­nia 3 22.08.2019
pyta­nia 4 23.08.2019 
  infor­ma­cja z otwar­cia ofert 11.09.2019
Wyni­ki wyni­ki 12.11.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy socze­wek okulistycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: soczew­ki 2019;  zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 29.07.2019 06.08.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 31.07.2019 
pyta­nia 2 02.08.2019
pyta­nia 3 12.08.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 14.08.2019
Wyni­ki infor­ma­cja o wyborze 26.08.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­ga wywo­zu i uty­li­za­cji odpa­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: odpa­dy med 2019 25.07.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 31.07.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 06.08.2019
Wyni­ki wyni­ki 14.08.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go i apa­ra­tu­ry medycznej
Ogło­sze­nie, SIWZ: sprzęt medycz­ny 24.07.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 30.07.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 02.08.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 14.08.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Leki
Ogło­sze­nie, SIWZ: Leki 2019; Załącz­nik nr 2 i 4 po modyfikacji 16.07.2019 02.08.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 02.08.2019
pyta­nia 2 09.08.2019
pyta­nia 3 09.08.2019
pyta­nia 4 13.08.2019
infor­ma­cja z otwarcia 20.08.2019
Wyni­ki wyni­ki 20.09.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy kar­dio­lo­gicz­ne­go sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku dla potrzeb Pra­cow­ni Hemodynamiki
Ogło­sze­nie, SIWZ: Hemo­dy­na­mi­ka 2019 zmia­na załącz­ni­ka nr 2A; zmia­na umo­wy i umo­wy przechowania 10.07.2019; 23.07.2019 30.07.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpo­wie­dzi 1 23.07.2019
pyta­nia i odpo­iwie­dzi 2 30.07.2019
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.08.2019
Wyni­ki wyni­ki 02.09.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań
Ogło­sze­nie, SIWZ: sys­tem zamknię­ty 2019 09.07.2019
  prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 15.07.2019 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 16.07.2019 
pyta­nia 2 16.07.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.07.2019
Wyni­ki wyni­ki 12.08.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eks­plo­ata­cyj­nych 2019
Ogło­sze­nie, SIWZ: Mate­ria­ły biu­ro­we i eks­plo­ata­cyj­ne 2019 17.06.2019 
Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.06.2019
   
Wyni­ki informacja_o_wyborze 09.07.2019 
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Mate­ria­ły szew­ne oraz drob­ny sprzęt medycz­ny 2019
Ogło­sze­nie, SIWZ: mate­ria­ły szew­ne 2019 dogrywka 10.06.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 14.06.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.06.2019 
Wyni­ki informacja_o_wyborze 28.06.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa endo­pro­tez i sprzę­tu artroskopowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: endo­pro­te­zy 22.05.2019
  mody­fi­ka­cja SIWZ 31.05.2019 
Wyja­śnie­nia: pytania1 19.06.2019 
pytania2 19.06.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.06.2019
Wyni­ki wyni­ki 16.07.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  
Nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we systemu
infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Ser­wis Esku­lap 2019;   20.05.2019
  zmia­na SIWZ 22.05.2019 
  zmia­na ter­mi­nu skla­da­nia ofert 27.05.2019 
  zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 2 30.05.201
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 29.05.2019 
Załącz­nik nr 4 po zmianach 03.06.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.06.2019 
Wyni­ki informacja_o_wyborze 11.06.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań mikro­bio­lo­gicz­nych oraz barwników
Ogło­sze­nie, SIWZ: mikro­bio­lo­gia 16.05.2019
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi wraz z mody­fi­ka­cją zał 3A i zał 4 21.05.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 24.05.2019
Wyni­ki wyni­ki 28.06.2019
  wyni­ki sprostowanie 28.06.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki cyto 10.05.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 16.05.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 21.05.2019
Wyni­ki wyni­ki 24.05.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów szewnych.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Mate­ria­ły szew­ne 2019 30.04.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 06.05.2019 
pyta­nia 09.05.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 14.05.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze Spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji o wyborze 28.05.2019 31.05.2019 
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej  5 548 000,00 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi,  ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wyko­na­nie prac budow­la­nych pole­ga­ją­cych na: moder­ni­za­cji sie­ci wod-kan zewnętrz­nej, dróg i oświe­tle­nia tere­nu SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ: Robo­ty budowlane  30.04.2019
Wyja­śnie­nia:    
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 16.05.2019
Wyni­ki wyni­ki 30.05.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa endo­pro­tez sta­wu bio­dro­we­go, kola­no­we­go i skokowego.
Ogło­sze­nie, SIWZ: Endo­pro­te­zy 17.04.2019 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 19.04.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.04.2019 
Wyni­ki wyni­ki 08.05.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy odczyn­ni­ków hema­to­lo­gicz­nych wraz z dzier­ża­wą analizatorów
Ogło­sze­nie, SIWZ: Hema­to­lo­gia 2019 17.04.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 19.04.2019
prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 24.04.2019
pyta­nia 2 24.04.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 29.04.2019 
Wyni­ki wyni­ki 17.05.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia poza­je­li­to­we­go i dojelitowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pre­pa­ra­ty do żywienia 03.04.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 08.04.2019 
pyta­nia 2 09.04.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 11.04.2019
Wyni­ki wyni­ki 19.04.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy pły­nów infu­zyj­nych i pły­nów wiskoelastycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pły­ny 2019 02.04.2019 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 04.04.2019 
pyta­nia 2 09.04.2019 
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.04.2019
Wyni­ki wyni­ki 19.04.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICA
Ogło­sze­nie, SIWZ: usłu­ga ser­wi­so­wa sys­te­mu inf 2019 25.03.2019 
Wyja­śnie­nia: zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert  29.03.2019
pyta­nia 1 03.04.2019
infor­ma­cja z otwarcia 05.04.2019 
Wyni­ki informacja_o_wyborze 09.04.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu z zakre­su elektrofizjologii
Ogło­sze­nie, SIWZ: elek­tro­fi­zjo­lo­gia 2019 duży 20.03.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 05.04.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 23.04.2019
Wyni­ki wyni­ki 23.05.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy igieł do biopsji
Ogło­sze­nie, SIWZ: igły do biopsji 11.03.2019
Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.03.2019 
   
Wyni­ki informacja_o_wyborze 1.04.2019 
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek ortopedycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Implan­ty ortopedyczne 27.02.2019
Wyja­śnie­nia: zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 05.03.2019
pyta­nia 1 05.03.2019
pyta­nia 2 06.03.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 11.03.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 21.03.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sten­gra­ftów aortalnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: sten­gra­fty 22.02.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 04.03.2019
pyta­nia 2 05.03.2019
pyta­nia 3 07.03.2019 
spro­sto­wa­nie do pytań 1 11.03.2019
pyta­nia 4 14.03.2019 
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 27.03.2019
Wyni­ki wyni­ki; spro­sto­wa­nie wyni­ków do pakie­tu 14 25.04.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­ga prania
Ogło­sze­nie, SIWZ: pra­nie 2019 07.02.2019
  pro­jekt umo­wy po modyfikacji 14.02.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 27.02.2019
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.03.2019 
Wyni­ki wyni­ki 21.03.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jed­no­ra­zów­ka dogryw­ka 18 05.02.2019
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 08.02.2019
odpowiedzi2  
infor­ma­cja z otwarcia 13.02.2019 
Wyni­ki informacja_o_wyborze 27.02.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu z zakre­su elektrofizjologii
Ogło­sze­nie, SIWZ: elek­tro­fi­zjo­lo­gia 2019 krótki 31.01.2019
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 05.02.2019 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.02.2019 
Wyni­ki wyni­ki 18.02.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów na potrze­by ste­ry­li­za­cji: testy, opa­ko­wa­nia, plazma
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ste­ry­li­za­cja 2019 21.01.2019
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi     odpowiedzi2 25.01.2019
infor­ma­cja z otwarcia 30.01.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 08.02.2019
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­gę wyko­na­nia pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja sie­ci wod-kan zewnętrz­nej, dróg i oświe­tle­nie tere­nu SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Pół­noc­nej 42
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pro­jekt 2019 11.01.2019
Wyja­śnie­nia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA2  
infor­ma­cja z otwarcia 21.01.2019
Wyni­ki informacja_o_wyborze 24.01.2019